Ceník právních služeb

Za poskytování právních služeb přísluší advokátovi odměna, vedle odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů a nárok na náhradu za promeškaný čas.

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. V dohodě o odměně za poskytování právních služeb je zohledněna zejména složitost případu, časová náročnost řešené problematiky, jakož i objem poskytovaných právních služeb. V odměně za poskytování právních služeb může být zohledněna i délka smluvního vztahu s klientem.

Odměna za právní služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, a to v závislosti na charakteru dohody o odměně (smluvní či mimosmluvní odměna) za právní služby sjednané s klientem. Smluvní odměna může být sjednána jako hodinová, v případě dlouhodobé spolupráce klienta s advokátem je možno sjednat odměňování paušální částkou. V individuálních případech lze v závislosti na charakteru poskytované právní pomoci smluvit též odměnu fixní, zpravidla předem stanovenou částkou nebo procentní sazbou ze základu, jímž je obvykle hodnota předmětu sporu. Je-li výše odměny přiměřená, může být sjednána i podílem na hodnotě věci. Sjednat smluvenou odměnu podílem na výsledku věci lze jen tehdy, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména důvody majetkové nebo sociální a je-li odměna přiměřená.

Výše mimosmluvní odměny se určuje podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny je odvozena od tarifní hodnoty věci, kterou je zpravidla výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Ve zvláštních případech upravuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak.

Ke každé odměně advokát účtuje v souladu s advokátním tarifem náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby. Odměna za právní služby nezahrnuje soudní a správní poplatky dle z. č. 549/1991 Sb., v platném znění a z. č. 634/2004 Sb. v platném znění, jakož i případnou odměnu notáře, soudního znalce či cenu překladu dokumentů do cizího jazyka.

Platby za poskytnuté právní služby přijímáme v hotovosti na pokladně v sídle advokáta či bezhotovostní platbou na bankovní účet advokáta, a to dle pokynů uvedených v daňovém dokladu, nesjedná-li advokát s klientem jinak. Ujednání týkající se druhu, výše a splatnosti odměny a náhrady hotových výdajů jsou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb.

K odměně a náhradě hotových výdajů je účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši (aktuálně 21%).

Na žádost bude spotřebiteli vydán doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

V případě reklamace služby vydá advokát písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje

.