Právní služby

Poskytujeme právní poradenství v jednotlivých oborech práva České republiky a zajišťujeme zastupování klientů při soudních jednáních a řízeních podle občanského soudního, trestního a správního řádu. Sepisujeme důležité právní dokumenty. Nabízíme klientům rovněž možnost advokátní úschovy a ověřování pravosti podpisu. V rámci komplexnosti poskytovaných právních služeb spolupracujeme se znalci, notáři, exekutory, daňovými poradci a jinými specialisty.

Při poskytování právních služeb se specializujeme zejména na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní. Máme také mnohaleté zkušenosti se zastupováním obcí, ať již v oblasti výkonu státní správy či samosprávy. Kvalifikované právní poradenství můžeme nabídnout i při řešení dopravních nehod, otázek vyplývajících z vlastnictví bytů a nebytových prostor, náhradách škody. Rovněž však v oblastech práva typických pro náš region, např. v otázkách souvisejících s pěstováním, zpracováním a odbytem chmele, v oblasti restitucí, nemovitostí a pozemkového práva.

Občanské právo

 • sepis a revize smluv, především kupních, darovacích, nájemních, smluv o zřízení věcných břemen, smluv o výpůjčkách/zápůjčkách a dalších smluvních typů
 • právní poradenství při uzavírání, změně nebo ukončení smluv, sepis dodatků ke smlouvám či dohod o ukončení smluv
 • sepis žalob a zastupování v průběhu celého řízení u soudních, správních či rozhodčích orgánů
 • správa a vymáhání pohledávek
 • zrušení a vypořádávání podílového spoluvlastnictví
 • právní pomoc se založením spolků
 • zastupování klientů při jednáních o smírném řešení

Rodinné právo

 • zajištění právní pomoci při rozvodu manželství a na to navazujících témat ve vztahu k majetku (vypořádání společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví)
 • určování a popírání otcovství/mateřství
 • právní pomoc při úpravě poměrů k dětem a výživného včetně sepisu návrhů k soudu a zastupování před soudy
 • spis návrhu na zvýšení či snížení výživného
 • sepis žalob na výživné pro manžele/manželku, pro neprovdané matky
 • vymáhání pohledávek na výživném
 • právní pomoc při potřebě souhlasu s právním jednáním za nezletilé dítě
 • právní poradenství v oblasti osvojení nezletilého i zletilého dítěte
 • právní poradenství před uzavřením manželství
 • zajištění přihlášení výživného do insolvenčního řízení

Trestní právo

 • právní pomoc před i po zahájení trestního řízení
 • sepis trestním oznámení
 • obhajoba osob v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení a uplatnění náhrady škody či nemajetkové újmy
 • sepis návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • sjednávání dohod o vině a trestu, návrhy na zastavení či podmíněné zastavení trestního stíhání
 • obhajoba mladistvých
 • zastupování při jednání přestupkových komisí včetně řešení přestupků dle zákona o provozu na pozemních komunikacích

Vymáhání pohledávek

 • právní pomoc s uplatněním pohledávek věřitelů (sepis předžalobních výzev a žalob o zaplacení)
 • zastupování věřitelů před soudy, správními či rozhodčími orgány
 • sepis návrhu na vydání platebních rozkazů
 • sepisy návrhů na exekuci či výkon rozhodnutí
 • sepisy insolvenčních návrhů věřitelů

Obchodní právo

 • poskytování právních služeb podnikatelům při zakládání, změnách a vedení obchodních společností
 • zastupování podnikatelů při jednání a v řízení před rejstříkovými soudy
 • právní služby spojené s vymáháním pohledávek podnikatelů jako věřitelů včetně insolvenčního řízení

Právní služby pro SVJ - společenství vlastníků jednotek

 • právní pomoc při vymáhání dlužných částek na poplatcích za správu a zálohách na služby, sepis předžalobních výzev a žalob o zaplacení
 • vymáhání soudně přiznaných částek v exekuci či insolvenci
 • právní pomoc se zápisem nebo změnou zápisu jakéhokoli údaje v rejstříku společenství vlastníků jednotek

Právní služby pro obce

 • právní pomoc v oblasti přípravy a revize smluv
 • sepis právních stanovisek pro starosty či jiné orgány obcí
 • právní poradenství týkající se samosprávy obcí a měst

Náhrada škody a nemajetkové újmy

 • vymáhání nároků na náhradu materiální škody vzniklé poškozeným
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování nezletilých při vymáhání nemajetkové újmy vzniklé jim trestným činem

Nemovitosti

 • právní služby spojené s koupí, darováním, pronajímáním nemovitostí a jiných dispozic s nemovitostmi
 • sepis především smluv kupních, darovacích, nájemních, smluv o zřízení věcných břemen
 • poskytování advokátních úschov
 • spolupráce s realitními kancelářemi

Potřebujete právní pomoc?